ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE
vOORWAARDEN

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

Mill Home: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mill Home B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 856093403, statutair gevestigd te Mill, en kantoorhoudende te 5451 GV Mill, aan Hertzweg 7.

2.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het goed dan wel de goederen verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.

3.

Goed(eren): Tiny Houses oftewel compacte, slimme, en verplaatsbare huizen. Tiny Houses kunnen in voorkomend geval roerende (levering zonder kavel / ondergrond) dan wel onroerende (levering met kavel / ondergrond) goederen zijn.

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mill Home B.V., hierna te noemen: Mill Home.

2.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3.

Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Mill Home uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4.

Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

5.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mill Home en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Offertes

Artikel 2

1.

Alle offertes van Mill Home zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.

2.

Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Mill Home schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren

3.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Mill Home binden Mill Home niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de afspraak schriftelijk door Mill Home wordt bevestigd.

4.

Indien geen overeenkomst tot stand komt dan is gebruiker gerechtigd de met het totstandkomen van de offerte gemoeide kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.

5.

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.

De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7.

De wederpartij vrijwaart Mill Home tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen Mill Home ingesteld worden.

Tekeningen en berekeningen

Artikel 3

1.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, en berekeningen, die door Mill Home of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Mill Home. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of overeenkomst te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen overeenkomst wordt gesloten dienen deze bescheiden terstond franco te worden teruggezonden. Mill Home behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

2.

Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, heeft de wederpartij echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens , ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is overeengekomen – indien alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.

3.

Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden worden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.

4.

Mill Home kan bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 4

1.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, en zijn voorts gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.

2.

Mill Home behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

3.

Mill Home stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Mill Home ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op schriftelijk verzoek van wederpartij de overeenkomst.

4.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.

5.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief vervoers- of emballagekosten.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5

1.

De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdracht tot levering van het goed op grond van de offerte.

2.

Indien de wederpartij een opdracht geeft aan Mill Home in afwijking van de door Mill Home opgestelde offerte, dient wederpartij de afwijking van de offerte duidelijk kenbaar te maken aan Mill Home.

3.

Indien de wederpartij schriftelijk opdracht geeft, wordt de opdracht van de wederpartij met inachtneming van het bepaalde in lid twee, geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij Mill Home de wederpartij binnen 5 dagen na ontvangst van de opdracht kennis geeft van zijn bezwaren tegen de weergave van de inhoud.

4.

Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste drie leden van overeenkomstige toepassing.

Levering en risico

Artikel 6

1.

Ter bepaling van de levertijd wordt voor de levering een bepaalde datum, dan wel een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.

2.

De levering geschiedt in geval van een roerend goed op het moment van feitelijke levering, en in geval van een onroerend goed op het moment van notariële levering.

3.

Mill Home behoudt zich het recht voor het door haar te leveren goed geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren. Voorgaande met dien verstande dat gebruiker de wederpartij hieromtrent op voorhand schriftelijk op de hoogte stelt.

4.

Wederpartij zorgt ervoor dat de Mill Home ingeschakelde transportmiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor levering beschikbaar is.

5.

De wederpartij is verplicht het goed op het moment van aanbieding af te nemen.

6.

Indien de wederpartij het goed niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Mill Home het recht het goed vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door Mill Home vast te stellen plaats. Mill Home heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

7.

Indien het goed binnen 3 maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is Mill Home gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

8.

Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

9.

De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door Mill Home naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

10.

Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

11.

Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Mill Home voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.

12.

De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden zijn voor rekening van wederpartij.

Emballage

Artikel 7

De emballage blijft eigendom van Mill Home. De wederpartij dient deze emballage als een goed

huisvader te beheren.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8

1.

Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt Mill Home zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Mill Home betreffende:


a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst

2.

Indien Mill Home vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

4.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Mill Home voor deze te houden.

5.

Mill Home heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens Mill Home in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Mill Home in betalingsmoeilijkheden verkeert.

Garantie

Artikel 9

1.

Mill Home garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde goed voor een periode van 10 jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde goed veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde goed, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door Mill Home.


Voorgaande met dien verstande dat voornoemde garantieperiode slechts van toepassing is op het casco Tiny House, en niet op de hierbij (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur. Ten aanzien van (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur geldt steeds de garantieperiode zoals afgegeven door de desbetreffende leveranciers van deze producten.

2.

Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

3.

Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:


a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. slijtage (en daarbij horende onderhoudswerkzaamheden) welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor Mill Home voorzienbaar van het geleverde goed wordt gemaakt;
c. gebruik, of bewerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het goed geleverd is;

d. het naleven van enig overheidsvoorschrift;
e. het inspuiten van het goed of onderdelen daarvan met andere dan daarvoor geëigende middelen;
f. het gebruik van agressieve vloeistoffen of oplosmiddelen;

g. schade als gevolg van verf;
h. schade als gevolg van doorboren of beschadigen van producten;
i. schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of door luchtverontreiniging;

j. kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
k. gebreken of schade als gevolg van ondeskundige reparatie/onderhoud door derden;
l. gebruik van andere dan door Mill Home geleverde onderdelen;

m. blootstelling aan extreme temperaturen en/ of hoge vochtigheid;
n. blootstelling aan zware schokken of grote druk;
o. geweld, natuurrampen en/ of oorlogsomstandigheden;

4.

Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde goed gebruikt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn dan wel het geleverde niet door een door Mill Home geautoriseerde derde gerepareerd is, vervalt de garantie.

5.

Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde goed een leverancier jegens Mill Home tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door Mill Home nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

6.

Mill Home heeft het recht het gebrek in het geleverde goed naar keuze te herstellen door middel van kosteloos herstel.

7.

Door herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantieperiode niet verlengd.

8.

Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is Mill Home niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

9.

Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1.

De aansprakelijkheid van Mill Home voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Mill Home zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

2.

Mill Home is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

3.

De wederpartij vrijwaart Mill Home tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Mill Home en de wederpartij.

4.

Mill Home is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat Mill Home of een enig persoon namens hem ter bewaring/reparatie/bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor Mill Home zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

5.

De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van Mill Home.

Overmacht

Artikel 11

1.

Indien en voor zover Mill Home zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2.

Onder oorzaken die Mill Home niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Mill Home of in de onderneming van een derde van wie Mill Home goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

3.

Onder oorzaken die Mill Home niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Mill Home goederen of diensten betrekt.

4.

Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Mill Home ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling

Artikel 12

1.

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Mill Home of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2.

Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

3.

Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Mill Home zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen.

4.

Alle kosten, welke voor Mill Home voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.


Deze kosten worden door Mill Home en de wederpartij gesteld op minimaal 10% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

5.

Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval:


- het vermogen van wederpartij geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld,

- een derde beslag legt ten laste van wederpartij of anderszins verhaal wordt gezocht op

het vermogen van wederpartij,

- er ten aanzien van wederpartij een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing

wordt verklaard,

- de wederpartij Nederland metterwoon verlaat,

- de wederpartij faillissement aanvraagt,

- de wederpartij surséance van betaling aanvraagt,

- de wederpartij haar onderneming stillegt of liquideert,


is al hetgeen Mill Home van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

6.

Mill Home behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen begrote prijs te verlangen.

7.

De wederpartij is gehouden op eerste vordering van Mill Home zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Mill Home schuldig mocht zijn.

8.

Mill Home is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op Mill Home te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van Mill Home.

9.

Mill Home is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Mill Home of een tot het concern van Mill Home behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 13

1.

Op alle overeenkomsten tussen Mill Home en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.

2.

Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Mill Home en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Breda in Nederland.

Slotbepalingen

Artikel 14

1.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden.

2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met wederpartij.

3.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

Mill Home: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mill Home B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 856093403, statutair gevestigd te Mill, en kantoorhoudende te 5451 GV Mill, aan Hertzweg 7.

2.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het goed dan wel de goederen verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.

3.

Goed(eren): Tiny Houses oftewel compacte, slimme, en verplaatsbare huizen. Tiny Houses kunnen in voorkomend geval roerende (levering zonder kavel / ondergrond) dan wel onroerende (levering met kavel / ondergrond) goederen zijn.

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mill Home B.V., hierna te noemen: Mill Home.

2.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3.

Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Mill Home uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4.

Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

5.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mill Home en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Offertes

Artikel 2

1.

Alle offertes van Mill Home zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.

2.

Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Mill Home schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren

3.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Mill Home binden Mill Home niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de afspraak schriftelijk door Mill Home wordt bevestigd.

4.

Indien geen overeenkomst tot stand komt dan is gebruiker gerechtigd de met het totstandkomen van de offerte gemoeide kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.

5.

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.

De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7.

De wederpartij vrijwaart Mill Home tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen Mill Home ingesteld worden.

Tekeningen en berekeningen

Artikel 3

1.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, en berekeningen, die door Mill Home of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Mill Home. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of overeenkomst te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen overeenkomst wordt gesloten dienen deze bescheiden terstond franco te worden teruggezonden. Mill Home behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

2.

Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, heeft de wederpartij echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens , ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is overeengekomen – indien alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.

3.

Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden worden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.

4.

Mill Home kan bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 4

1.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, en zijn voorts gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.

2.

Mill Home behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

3.

Mill Home stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Mill Home ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op schriftelijk verzoek van wederpartij de overeenkomst.

4.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.

5.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief vervoers- of emballagekosten.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5

1.

De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdracht tot levering van het goed op grond van de offerte.

2.

Indien de wederpartij een opdracht geeft aan Mill Home in afwijking van de door Mill Home opgestelde offerte, dient wederpartij de afwijking van de offerte duidelijk kenbaar te maken aan Mill Home.

3.

Indien de wederpartij schriftelijk opdracht geeft, wordt de opdracht van de wederpartij met inachtneming van het bepaalde in lid twee, geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij Mill Home de wederpartij binnen 5 dagen na ontvangst van de opdracht kennis geeft van zijn bezwaren tegen de weergave van de inhoud.

4.

Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste drie leden van overeenkomstige toepassing.

Levering en risico

Artikel 6

1.

Ter bepaling van de levertijd wordt voor de levering een bepaalde datum, dan wel een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.

2.

De levering geschiedt in geval van een roerend goed op het moment van feitelijke levering, en in geval van een onroerend goed op het moment van notariële levering.

3.

Mill Home behoudt zich het recht voor het door haar te leveren goed geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren. Voorgaande met dien verstande dat gebruiker de wederpartij hieromtrent op voorhand schriftelijk op de hoogte stelt.

4.

Wederpartij zorgt ervoor dat de Mill Home ingeschakelde transportmiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor levering beschikbaar is.

5.

De wederpartij is verplicht het goed op het moment van aanbieding af te nemen.

6.

Indien de wederpartij het goed niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Mill Home het recht het goed vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door Mill Home vast te stellen plaats. Mill Home heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

7.

Indien het goed binnen 3 maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is Mill Home gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

8.

Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

9.

De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door Mill Home naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

10.

Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

11.

Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Mill Home voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.

12.

De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden zijn voor rekening van wederpartij.

Emballage

Artikel 7

De emballage blijft eigendom van Mill Home. De wederpartij dient deze emballage als een goed

huisvader te beheren.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8

1.

Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt Mill Home zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Mill Home betreffende:


a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst

2.

Indien Mill Home vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

4.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Mill Home voor deze te houden.

5.

Mill Home heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens Mill Home in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Mill Home in betalingsmoeilijkheden verkeert.

Garantie

Artikel 9

1.

Mill Home garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde goed voor een periode van 10 jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde goed veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde goed, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door Mill Home.


Voorgaande met dien verstande dat voornoemde garantieperiode slechts van toepassing is op het casco Tiny House, en niet op de hierbij (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur. Ten aanzien van (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur geldt steeds de garantieperiode zoals afgegeven door de desbetreffende leveranciers van deze producten.

2.

Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

3.

Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:


a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. slijtage (en daarbij horende onderhoudswerkzaamheden) welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor Mill Home voorzienbaar van het geleverde goed wordt gemaakt;
c. gebruik, of bewerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het goed geleverd is;

d. het naleven van enig overheidsvoorschrift;
e. het inspuiten van het goed of onderdelen daarvan met andere dan daarvoor geëigende middelen;
f. het gebruik van agressieve vloeistoffen of oplosmiddelen;

g. schade als gevolg van verf;
h. schade als gevolg van doorboren of beschadigen van producten;
i. schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of door luchtverontreiniging;

j. kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
k. gebreken of schade als gevolg van ondeskundige reparatie/onderhoud door derden;
l. gebruik van andere dan door Mill Home geleverde onderdelen;

m. blootstelling aan extreme temperaturen en/ of hoge vochtigheid;
n. blootstelling aan zware schokken of grote druk;
o. geweld, natuurrampen en/ of oorlogsomstandigheden;

4.

Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde goed gebruikt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn dan wel het geleverde niet door een door Mill Home geautoriseerde derde gerepareerd is, vervalt de garantie.

5.

Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde goed een leverancier jegens Mill Home tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door Mill Home nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

6.

Mill Home heeft het recht het gebrek in het geleverde goed naar keuze te herstellen door middel van kosteloos herstel.

7.

Door herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantieperiode niet verlengd.

8.

Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is Mill Home niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

9.

Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1.

De aansprakelijkheid van Mill Home voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Mill Home zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

2.

Mill Home is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

3.

De wederpartij vrijwaart Mill Home tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Mill Home en de wederpartij.

4.

Mill Home is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat Mill Home of een enig persoon namens hem ter bewaring/reparatie/bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor Mill Home zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

5.

De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van Mill Home.

Overmacht

Artikel 11

1.

Indien en voor zover Mill Home zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2.

Onder oorzaken die Mill Home niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Mill Home of in de onderneming van een derde van wie Mill Home goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

3.

Onder oorzaken die Mill Home niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Mill Home goederen of diensten betrekt.

4.

Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Mill Home ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling

Artikel 12

1.

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Mill Home of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2.

Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

3.

Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Mill Home zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen.

4.

Alle kosten, welke voor Mill Home voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.


Deze kosten worden door Mill Home en de wederpartij gesteld op minimaal 10% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

5.

Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval:


- het vermogen van wederpartij geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld,

- een derde beslag legt ten laste van wederpartij of anderszins verhaal wordt gezocht op

het vermogen van wederpartij,

- er ten aanzien van wederpartij een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing

wordt verklaard,

- de wederpartij Nederland metterwoon verlaat,

- de wederpartij faillissement aanvraagt,

- de wederpartij surséance van betaling aanvraagt,

- de wederpartij haar onderneming stillegt of liquideert,


is al hetgeen Mill Home van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

6.

Mill Home behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen begrote prijs te verlangen.

7.

De wederpartij is gehouden op eerste vordering van Mill Home zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Mill Home schuldig mocht zijn.

8.

Mill Home is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op Mill Home te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van Mill Home.

9.

Mill Home is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Mill Home of een tot het concern van Mill Home behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 13

1.

Op alle overeenkomsten tussen Mill Home en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.

2.

Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Mill Home en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Breda in Nederland.

Slotbepalingen

Artikel 14

1.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden.

2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met wederpartij.

3.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

Mill Home: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mill Home B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 856093403, statutair gevestigd te Mill, en kantoorhoudende te 5451 GV Mill, aan Hertzweg 7.

2.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het goed dan wel de goederen verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.

3.

Goed(eren): Tiny Houses oftewel compacte, slimme, en verplaatsbare huizen. Tiny Houses kunnen in voorkomend geval roerende (levering zonder kavel / ondergrond) dan wel onroerende (levering met kavel / ondergrond) goederen zijn.

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mill Home B.V., hierna te noemen: Mill Home.

2.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3.

Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Mill Home uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4.

Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

5.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mill Home en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Offertes

Artikel 2

1.

Alle offertes van Mill Home zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.

2.

Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Mill Home schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren

3.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Mill Home binden Mill Home niet, tenzij deze werknemers daartoe een volmacht hebben dan wel de afspraak schriftelijk door Mill Home wordt bevestigd.

4.

Indien geen overeenkomst tot stand komt dan is gebruiker gerechtigd de met het totstandkomen van de offerte gemoeide kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.

5.

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.

De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

7.

De wederpartij vrijwaart Mill Home tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen Mill Home ingesteld worden.

Tekeningen en berekeningen

Artikel 3

1.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, en berekeningen, die door Mill Home of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Mill Home. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of overeenkomst te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen overeenkomst wordt gesloten dienen deze bescheiden terstond franco te worden teruggezonden. Mill Home behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

2.

Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, heeft de wederpartij echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens , ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is overeengekomen – indien alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.

3.

Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden worden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.

4.

Mill Home kan bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 4

1.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting, en zijn voorts gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.

2.

Mill Home behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

3.

Mill Home stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Mill Home ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op schriftelijk verzoek van wederpartij de overeenkomst.

4.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.

5.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief vervoers- of emballagekosten.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5

1.

De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdracht tot levering van het goed op grond van de offerte.

2.

Indien de wederpartij een opdracht geeft aan Mill Home in afwijking van de door Mill Home opgestelde offerte, dient wederpartij de afwijking van de offerte duidelijk kenbaar te maken aan Mill Home.

3.

Indien de wederpartij schriftelijk opdracht geeft, wordt de opdracht van de wederpartij met inachtneming van het bepaalde in lid twee, geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij Mill Home de wederpartij binnen 5 dagen na ontvangst van de opdracht kennis geeft van zijn bezwaren tegen de weergave van de inhoud.

4.

Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste drie leden van overeenkomstige toepassing.

Levering en risico

Artikel 6

1.

Ter bepaling van de levertijd wordt voor de levering een bepaalde datum, dan wel een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.

2.

De levering geschiedt in geval van een roerend goed op het moment van feitelijke levering, en in geval van een onroerend goed op het moment van notariële levering.

3.

Mill Home behoudt zich het recht voor het door haar te leveren goed geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren. Voorgaande met dien verstande dat gebruiker de wederpartij hieromtrent op voorhand schriftelijk op de hoogte stelt.

4.

Wederpartij zorgt ervoor dat de Mill Home ingeschakelde transportmiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor levering beschikbaar is.

5.

De wederpartij is verplicht het goed op het moment van aanbieding af te nemen.

6.

Indien de wederpartij het goed niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Mill Home het recht het goed vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door Mill Home vast te stellen plaats. Mill Home heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

7.

Indien het goed binnen 3 maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is Mill Home gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 50 % van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

8.

Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

9.

De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door Mill Home naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

10.

Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

11.

Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Mill Home voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.

12.

De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden zijn voor rekening van wederpartij.

Emballage

Artikel 7

De emballage blijft eigendom van Mill Home. De wederpartij dient deze emballage als een goed

huisvader te beheren.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8

1.

Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt Mill Home zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Mill Home betreffende:


a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst

2.

Indien Mill Home vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

4.

Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Mill Home voor deze te houden.

5.

Mill Home heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens Mill Home in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Mill Home in betalingsmoeilijkheden verkeert.

Garantie

Artikel 9

1.

Mill Home garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde goed voor een periode van 10 jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde goed veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde goed, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door Mill Home.


Voorgaande met dien verstande dat voornoemde garantieperiode slechts van toepassing is op het casco Tiny House, en niet op de hierbij (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur. Ten aanzien van (eventueel) meegeleverde huishoudelijke apparatuur geldt steeds de garantieperiode zoals afgegeven door de desbetreffende leveranciers van deze producten.

2.

Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

3.

Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:


a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. slijtage (en daarbij horende onderhoudswerkzaamheden) welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor Mill Home voorzienbaar van het geleverde goed wordt gemaakt;
c. gebruik, of bewerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het goed geleverd is;

d. het naleven van enig overheidsvoorschrift;
e. het inspuiten van het goed of onderdelen daarvan met andere dan daarvoor geëigende middelen;
f. het gebruik van agressieve vloeistoffen of oplosmiddelen;

g. schade als gevolg van verf;
h. schade als gevolg van doorboren of beschadigen van producten;
i. schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of door luchtverontreiniging;

j. kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
k. gebreken of schade als gevolg van ondeskundige reparatie/onderhoud door derden;
l. gebruik van andere dan door Mill Home geleverde onderdelen;

m. blootstelling aan extreme temperaturen en/ of hoge vochtigheid;
n. blootstelling aan zware schokken of grote druk;
o. geweld, natuurrampen en/ of oorlogsomstandigheden;

4.

Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde goed gebruikt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde goed verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn dan wel het geleverde niet door een door Mill Home geautoriseerde derde gerepareerd is, vervalt de garantie.

5.

Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde goed een leverancier jegens Mill Home tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door Mill Home nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

6.

Mill Home heeft het recht het gebrek in het geleverde goed naar keuze te herstellen door middel van kosteloos herstel.

7.

Door herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantieperiode niet verlengd.

8.

Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is Mill Home niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

9.

Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1.

De aansprakelijkheid van Mill Home voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Mill Home zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

2.

Mill Home is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

3.

De wederpartij vrijwaart Mill Home tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Mill Home en de wederpartij.

4.

Mill Home is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat Mill Home of een enig persoon namens hem ter bewaring/reparatie/bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor Mill Home zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

5.

De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van Mill Home.

Overmacht

Artikel 11

1.

Indien en voor zover Mill Home zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2.

Onder oorzaken die Mill Home niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Mill Home of in de onderneming van een derde van wie Mill Home goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

3.

Onder oorzaken die Mill Home niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Mill Home goederen of diensten betrekt.

4.

Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Mill Home ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling

Artikel 12

1.

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Mill Home of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2.

Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

3.

Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Mill Home zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen.

4.

Alle kosten, welke voor Mill Home voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.


Deze kosten worden door Mill Home en de wederpartij gesteld op minimaal 10% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

5.

Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval:


- het vermogen van wederpartij geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld,

- een derde beslag legt ten laste van wederpartij of anderszins verhaal wordt gezocht op

het vermogen van wederpartij,

- er ten aanzien van wederpartij een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing

wordt verklaard,

- de wederpartij Nederland metterwoon verlaat,

- de wederpartij faillissement aanvraagt,

- de wederpartij surséance van betaling aanvraagt,

- de wederpartij haar onderneming stillegt of liquideert,


is al hetgeen Mill Home van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

6.

Mill Home behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen begrote prijs te verlangen.

7.

De wederpartij is gehouden op eerste vordering van Mill Home zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Mill Home schuldig mocht zijn.

8.

Mill Home is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op Mill Home te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van Mill Home.

9.

Mill Home is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Mill Home of een tot het concern van Mill Home behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 13

1.

Op alle overeenkomsten tussen Mill Home en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.

2.

Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Mill Home en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Breda in Nederland.

Slotbepalingen

Artikel 14

1.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden.

2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met wederpartij.

3.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.